Nieuwe vakantiewetgeving vergt een nauwkeurige registratie.

Nieuwe vakantiewetgeving vergt een nauwkeurige registratie.

8/18/2011 12:10:30 AM   Bron: esj.nl

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van vakantierechten gewijzigd,. Daardoor moeten werkgevers een nauwkeurige administratie gaan bijhouden van de opbouw en opname van vakantiedagen. Wat wijzigt er? De beperkte opbouw van vakantiedagen tijdens langdurige ziekte (alleen opbouw over de laatste 6 maanden van ziekte) komt te vervallen. Zieke werknemers bouwen dus net als niet zieke werknemers volledig vakantiedagen op. Daar staat tegenover, dat wanneer de langdurig zieke werknemer tijdens zijn ziekte met toestemming van Arbo-arts en werkgever met vakantie gaat, hij ook gewoon vakantiedagen moet opnemen. (dat is dus iets anders dan tijdens vakantie ziek worden, die dagen blijven in beginsel gewoon ziektedagen) In Nederland bouwt een voltijdswerknemer in een jaar 4 maal de wekelijks arbeidsduur op aan ‘wettelijke’ vakantiedagen. Daarnaast heeft hij vaak op grond van CAO of arbeidsovereenkomst nog een aantal ‘bovenwettelijke’ dagen. De ‘wettelijke’ dagen komen na zes maanden na het jaar van opbouw te vervallen, als ze niet door de werknemer zijn opgenomen. Dus dagen opgebouwd in 2012, komen per 1 juli 2013 te vervallen. Het vervallen geldt, tenzij de werknemer wegens oorzaken buiten zijn schuld geen vakantie heeft kunnen opnemen. Dat zal de werknemer moeten aantonen. Voor deze dagen en de bovenwettelijke dagen alsmede alle dagen die zijn opgebouwd vóór 1-1-2012, blijft de verjaringstermijn van 5 jaar na het jaar van opbouw gelden. Bij opname van dagen worden de wettelijke dagen die na 1-1-2012 zijn opgebouwd eerst afgeschreven, daarna (in principe) de wettelijke dagen die vóór 1-1-2012 zijn opgebouwd en dan de bovenwettelijke dagen, waarbij de oudste dagen het eerst worden afgeschreven. Als een werknemer in juni 2012 dus 3 weken met vakantie wil, heeft hij nog maar over 5 maanden wettelijke dagen opgebouwd, dus 8,33 dagen, die het eerst worden afgeschreven; dan de dagen die hij nog overhad van vóór 1-1-2012 en dan eventueel de bovenwettelijke dagen 2012. De dagen van vóór 1-1-2012 moesten ook al geoormerkt worden (maar wie deed dat?) want wettelijke vakantiedagen mogen tussentijds niet worden uitbetaald en niet gebruikt worden voor een cafetariaregeling, terwijl dat voor bovenwettelijke dagen niet geldt (onder voorwaarden). Nu zal er dus nog een oormerk bij komen: de wettelijke dagen opgebouwd na 1-1-2012. Pas op 1-1-2017 is de verjaringstermijn afgelopen voor de dagen van voor 1-1-2012, dus tot dan een extra oormerk. Werknemers moeten oppassen voor de vervaltermijn. Als je dagen 2012 wilt overhouden om in februari 2013 twee weken met wintersport te gaan en dan blijkt dat de vakantie niet doorgaat om welke reden dan ook, dan zul je ze voor 1-7-2013 toch nog moeten opnemen. Zo niet, dan vervallen ze. Je hebt immers in 2012 en in 2013 gelegenheid gehad om de dagen op te nemen?<< Terug    Lees verder >>