Hoge Raad: Ook voor ZZP-ers geldt 'werkgeversaansprakelijkheid'

Hoge Raad: Ook voor ZZP-ers geldt 'werkgeversaansprakelijkheid'

4/5/2012 5:00:43 PM   Bron: esj.nl

Als door onvoldoende veiligheidsmaatregelen personen zoals ZZP-ers en andere niet-werknemers schade lijden bij de uitvoering van hun werk bij een opdrachtgever, dan is die opdrachtgever net als voor zijn eigen werknemers verantwoordelijk, bijvoorbeeld bij bedrijfsongevallen. Zo besliste de Hoge Raad recent in een geval van een ZZP-er die op de werkvloer van een bedrijf een been verloor en het bedrijf aansprakelijk stelde voor zijn arbeidsongeschiktheid. Personen die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever werkzaamheden verrichten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf vallen dus – met name bij bedrijfsongevallen – ook onder de werkgeversaansprakelijkheid, waardoor de zorgplicht van de werkgevers / opdracht­gevers door de Hoge Raad nader wordt uitgebreid tot de bedoelde personen. Dit was reeds zo voor ingeleend personeel zoals uitzendkrachten. Deze aansprakelijkheid kan zeer vergaande gevolgen hebben. Bij werknemers is er een risico van loondoorbetaling, maar dat is beperkt tot in beginsel 2 jaar; daarna volgt de WIA. Bij een ZZP-er zou dit wel eens veel langer kunnen zijn, eventueel zelfs tot pensioengerechtigde leeftijd. De daarmee gemoeide bedragen kunnen rigoureus zijn. Wellicht is het daarom goed om na te gaan alvorens een ZZP-er in te huren of hij zich voldoende voor ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd en in de overeenkomst van opdracht op te nemen dat in de aan de ZZP-er te betalen beloning een volledige compensatie is begrepen voor een volledige verzekering voor het risico van ziekte en arbeidsongeschikt­heid ter hoogte van zijn inkomen. Deze bepaling zal wellicht niet voldoende zijn, maar kan in een voorkomend geval mogelijk wel de schade voor de opdrachtgever enigszins beperken.<< Terug    Lees verder >>