Voorbereiden op aanstaande BTW-verhoging; start op tijd.

Voorbereiden op aanstaande BTW-verhoging; start op tijd.

6/28/2012 11:01:11 AM   Bron: esj.nl

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Het lage tarief blijft 6%. Wanneer een ondernemer belaste prestaties verricht waarop het algemene BTW-tarief van toepassing is, moet hierover vanaf 1 oktober 2012 in principe geen 19% BTW, maar 21% BTW in rekening te worden gebracht. De datum waarop de prestatie plaatsvindt, is in beginsel beslissend voor de toepassing van het omzetbelastingtarief. Prestaties voor 1 oktober worden belast tegen 19%, prestaties vanaf 1 oktober 2012 zijn belast tegen het nieuwe omzetbelastingtarief van 21%. Dit lijkt duidelijk en eenvoudig, maar er kunnen zich een aantal bijzondere situaties voordoen. Met name: Hoe zit het met omzet (leveringen of diensten) vanaf 1 oktober 2012 die vooruit zijn gefactureerd? Welke tarief is van toepassing op prestaties die vóór 1 oktober 2012 worden verricht maar die pas na 1 oktober 2012 in rekening worden gebracht? Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij het factureren van prestaties die doorlopend plaatsvinden? Het gaat hier om prestaties die verricht worden vanaf 1 oktober 2012 maar die voor 1 oktober 2012 in rekening worden gebracht. De facturatie dient plaats te vinden tegen het nieuwe verhoogde omzetbelastingtarief van 21%. Deze prestaties vinden immers na datum van de tariefswijziging plaats. Het gaat hier om prestaties die verricht worden vóór 1 oktober 2012 maar die vanaf 1 oktober 2012 in rekening worden gebracht. De facturatie dient plaats te vinden tegen het oude omzetbelastingtarief van 19%. Deze prestaties vinden immers voor de tariefswijziging plaats. Voor doorlopende prestaties geldt in principe dat de BTW verschuldigd is naar het tarief dat geldt op het moment waarop de prestatie volledig is afgerond. Indien dit moment vanaf 1 oktober 2012 is gelegen, zal over de gehele vergoeding het nieuwe verhoogde tarief van 21% van toepassing zijn. Dit zou inhouden dat de termijnen die al voor 1 oktober 2012 tegen BTW-tarief van 19% zijn gefactureerd, alsnog onder de 21% omzetbelasting zouden vallen. Om dit te voorkomen is hier overgangsrecht op van toepassing. Op basis van het overgangsrecht kunnen de termijnen van doorlopende prestaties die al voor 1 oktober 2012 zijn gefactureerd tegen het huidige omzetbelastingtarief van 19% plaatsvinden, zonder dat er een herrekening van omzetbelasting dienst plaats te vinden. . In het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is rekening gehouden met overgangsrecht. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen komt het overgangsrecht er als volgt uit te zien. Bij periodieke facturatie van doorlopende prestaties kan per factuurperiode worden bekeken welk tarief van toepassing is. Hierbij kan een factuur die betrekking heeft op een periode van voor 1 oktober 2012 én de periode na 1 oktober 2012 worden gesplitst in twee transacties. Op de factuur staat dan een prestatie tegen het oude 19%-tarief en een prestatie tegen het nieuwe 21%-tarief. Voor roerende zaken is er geen speciale overgangsregeling. Hierbij is het moment van de levering (of de dienst) bepalend.Voor onroerende zaken zal het verhoogde tarief pas gaan gelden voor termijnen die vervallen na 30 september 2012. Een speciale regeling is getroffen voor onroerende goederen die vóór 28 april 2012 zijn aangeschaft, maar waarvan de oplevering pas na 1 oktober 2012 plaatsvindt. Ten aanzien van de betaling van deeltermijnen op onroerende goederen is in het overgangsrecht bepaald dat het huidige omzetbelastingtarief van 19% blijft gelden voor termijnen die gefactureerd worden voor 1 oktober 2013. Het huidige omzetbelastingtarief blijft voor onroerende zaken dus nog gedurende één jaar na de invoering van het nieuwe tarief gelden. Zorg er dat uw kassasystemen, facturatie- en boekhoudpakket tijdig zijn aangepast. (implementatie van het 21%-tarief). Neem contact op met uw software leverancier welke actie hij ten aanzien van de tariefswijziging gaat ondernemen.Controleer of transacties vooruit- of achteraf gefactureerd worden en houdt bij facturering rond het wijzigingstijdstip eerder genoemde regels in acht.Bij grote prestaties waarvan de omzetbelasting niet of niet volledig in aftrek kan worden gebracht (bijvoorbeeld door van omzetbelasting vrijgestelde ondernemers) kan overwogen worden om deze prestaties voor 1 oktober 2012 te laten plaatsvinden. Vooruit laten factureren is geen optie! Voor vragen en advies over de aanstaande BTW-verhoging kunt u contact opnemen met de BTW-specialisten van ESJ. Ook kan ESJ u helpen om uw administratie en administratieve systemen voor te bereiden op de aanstaande BTW-verhoging.<< Terug    Lees verder >>