De onzakelijke lening: "Leuker kunnen ze het niet maken"

De onzakelijke lening: "Leuker kunnen ze het niet maken"

11/14/2012 11:02:29 AM   Bron: esj.nl

Eind vorig jaar heeft de hoogste belastingrechter een aantal arresten gewezen over de zogenaamde onzakelijke lening. Deze arresten kunnen tot grote negatieve effecten leiden voor ondernemers, omdat bepaalde verliezen fiscaal niet meer aftrekbaar zijn! Als voorbeeld ga ik uit van een structuur, waarbij een holding alle aandelen bezit van een werkmaatschappij. De financiering van de werkmaatschappij kan op twee manieren gebeuren: door kapitaal te storten of door een lening te verstrekken. De fiscale gevolgen zijn compleet verschillend. Dat manifesteert zich als de werkmaatschappij verlies lijdt. Een waardedaling van een kapitaalstorting is in beginsel fiscaal niet aftrekbaar en een afwaardering van een vordering is fiscaal wel aftrekbaar. Tegen deze afwaardering van vorderingen trekt de fiscus al lang ten strijde. En dit gebeurt door wat ik de 2-petten-strategie noem. Een holding die een lening verstrekt aan haar werkmaatschappij heeft 2 petten op: de pet van aandeelhouder en de pet van de crediteur. De Belastingdienst stelt, dat niet de formele (civielrechtelijke) vorm van een lening prevaleert, maar dat materieel dient te worden beoordeeld of (fiscaalrechtelijk) sprake is van een lening. Dus iemand, die de pet op heeft van crediteur, kan van de fiscus de pet van aandeelhouder opgezet krijgen. Met als gevolg dat de regels voor eigen vermogen gelden en niet voor vreemd vermogen. Een vordering op de werkmaatschappij kan dan niet worden afgewaardeerd. Dus geen fiscaal verlies. In het verleden heeft de Belastingdienst met deze aanpak al succes gehad. Als een holding op het moment van het verstrekken van een lening al zeker weet dat het geleende bedrag niet kan worden terugbetaald door de werkmaatschappij dan is er fiscaal geen sprake van een lening. In dit geval wordt het geleende bedrag fiscaal aangemerkt als zogenaamd informeel kapitaal. De Belastingdienst heeft de 2 petten-strategie aangescherpt en eind vorig jaar werd de Belastingdienst hierbij opnieuw in het gelijk gesteld door de belastingrechter. Toen verschenen de arresten over de zogenaamde onzakelijke lening. Bij een dergelijke lening heeft de verstrekker van de lening risico's genomen die een onafhankelijke derde (lees de bank) nooit zou hebben geaccepteerd. Deze risico's heeft de crediteur in de ogen van de Belastingdienst genomen omdat hij tevens aandeelhouder is. De crediteur krijgt opnieuw de pet van aandeelhouder opgezet. Het gevolg hiervan is, dat sprake is van een onzakelijke lening en een dergelijke lening kan fiscaal niet worden afgewaardeerd. Dus geen fiscaal verlies als de vordering minder waard wordt. Ook als een directeur-aandeelhouder privé een lening verstrekt aan zijn eigen B.V. kan hij geconfronteerd worden met de problematiek van de onzakelijke lening. De arresten over de onzakelijke leningen zijn op een zeer ongelegen moment gepubliceerd! Veel ondernemingen zitten in een verliespositie en bovendien zijn banken terughoudend geworden met het verstrekken van financieringen. Banken willen geen risico's meer nemen. Als je dan als ondernemer besluit om die risico's zelf wel te nemen dan kun je - als het verkeerd afloopt - fiscaal geen afwaarderingsverlies nemen. Misschien in bepaalde gevallen op lange termijn wel een liquidatieverlies. Voor de praktijk is het advies: Zorg bij interne financieringen in ieder geval voor deugdelijke leningsovereenkomsten met zakelijke voorwaarden.<< Terug    Lees verder >>