Geen crisisheffing 2014 over opname uit levensloopregeling in 2013

Geen crisisheffing 2014 over opname uit levensloopregeling in 2013

3/11/2013 3:00:55 PM   Bron: esj.nl

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Staatsecretaris Weekers maakte dit 7 maart jl. bekend. Weekers: " We stimuleren dat in 2013 gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maakt van de levensloopregeling." De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. In deze wet staat dat voor hoge inkomens in 2013 een extra heffing bij de werkgever zal plaatsvinden van 16% over in 2012 genoten lonen (inclusief bonussen) voor zover deze boven een bedrag van € 150.000 uitkomen. Voor elke € 10.000 hoger fiscaal loon boven € 150.000 zal door de werkgever een bedrag van € 1.600 aan belasting moeten worden betaald. Voor de berekening van deze werkgeversheffing wordt aangesloten op het loon van de werknemer over het jaar 2012 om de heffing in het jaar 2013 te kunnen effectueren. Vanwege de systematiek van een werkgeversheffing richt deze heffing zich op werkgevers en niet op werknemers en IB-ondernemers (niet zijnde werkgevers). Hiervoor is gekozen vanwege het eenmalige karakter van de maatregel. Vanwege de consequenties voor het vestigingsklimaat in Nederland is niet gekozen voor een eenmalige, generieke heffing in de vorm van een verhoging van het toptarief van 52% met een extra schijf vanaf € 150.000. Bij deze maatregel worden meerdere lonen binnen concernverband samengeteld. De inhoudingsplichtige die het hoogste loon betaalt is deze heffing verschuldigd. De heffing vindt plaats op 31 maart 2013 en moet daarom afgedragen te worden op de maart-aangifte loonheffingen die voor eind april 2013 betaald moet zijn. Uit de kabinetsplannen voor 2014 blijkt dat men de extra heffing over hoge lonen ook in 2014 wil toepassen over het loon in 2013. Door samenloop met de door de overheid gegeven mogelijkheid om in 2013 de levensloopregeling fiscaal vriendelijk te beëindigen, zou een onbedoeld gevolg kunnen optreden door opname van het levenslooptegoed. Werkgevers hoeven echter in 2014 geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling in 2013. Staatsecretaris Weekers maakte dit 7 maart jl. bekend. Weekers: ” We stimuleren dat in 2013 gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maakt van de levensloopregeling.”<< Terug    Lees verder >>