Opname in een zorg- of verpleegtehuis? Laat u niet financieel uitkleden.

Opname in een zorg- of verpleegtehuis? Laat u niet financieel uitkleden.

3/11/2013 5:01:29 PM   Bron: esj.nl

Met ingang van 1 januari 2013 is de berekening van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanzienlijk verhoogd door de invoering van de zogeheten vermogensinkomensbijtelling. Deze wijziging is vooral van invloed op alleenstaande ouderen met een laag inkomen maar wel een behoorlijk vermogen hebben en die worden opgenomen in een AWBZ-instelling. De hoogte van de eigen bijdrage AWBZ werd jaarlijks vastgesteld op basis van het zogenaamde verzamelinkomen van twee jaar geleden. Het verzamelinkomen is de optelsom van de inkomsten uit box 1 (AOW en aanvullend pensioen, alsmede de eigen woning), 2 en 3 en vloeit ieder jaar voort uit de belastingaangifte. Eén onderdeel van het verzamelinkomen is het inkomen uit box 3. Bij deze box wordt niet gekeken naar de daadwerkelijk genoten inkomsten uit het box 3-vermogen, maar het inkomen wordt vastgesteld op een vast percentage (4%) van de waarde van het box 3-vermogen per 1 januari van het desbetreffende belastingjaar (dus niet over de overwaarde in de eigen woning). Vanaf 1 januari 2013 wordt de grondslag voor de berekening van de eigen AWBZ-bijdrage uitgebreid. Voortaan wordt bij het verzamelinkomen van twee jaar geleden een extra vermogensinkomensbijtelling opgeteld. Deze twee bedragen vormen dan samen de nieuwe grondslag voor de eigen bijdrage voor de AWBZ. Bij de berekening van de vermogensinkomensbijtelling wordt eveneens uitgegaan van de gegevens van twee jaar geleden. Deze bijtelling bedraagt 8% van de waarde per 1 januari van het box 3-vermogen. Deze vermogensinkomensbijtelling wordt gezien als een extra bijtelling over het box 3-vermogen, omdat er – zoals hierboven al vermeld – bij de berekening van het verzamelinkomen ook al 4% van het box 3-vermogen in aanmerking is genomen. Per saldo wordt vanaf 1 januari 2013 dus 12% van het box 3-vermogen meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ, in plaats van 4% in de periode vóór 1 januari 2013. Het gevolg is dat de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ vanaf 2013 aanzienlijk stijgt. De hoogte van de eigen bijdrage kan in 2013 voor alleenstaanden (geen partner thuis) zelfs oplopen tot ruim € 26.000/jaar, waardoor het vermogen snel kan “verdampen” . Om te voorkomen dat er een forse eigen bijdrage AWBZ moet worden betaald, kan de grondslag voor de berekening van de eigen bijdrage worden verminderd. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is door middel van het verrichten van (belastingvrije) schenkingen aan de (klein)kinderen, hetgeen ook “op papier” kan door een notariële schuldigerkenning. Aan kinderen kan in 2013 € 5.141 belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan zelfs eenmalig naar € 24.676 verhoogd worden, indien het kind een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar heeft. Daarnaast kan er nog eens € 26.731 extra belastingvrij geschonken worden, indien het kind een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar heeft en de schenking gebruikt wordt om een dure studie te betalen, om een eigen woning te verwerven, te verbeteren of te onderhouden en/of om de eigenwoningschuld af te lossen. Natuurlijk kunt u ook meer aan de kinderen schenken, waarbij over de eerste € 115.000 10% schenkbelasting is verschuldigd. Aan kleinkinderen kunt u dit jaar € 2.057 belastingvrij schenken. Omdat de berekening van de eigen AWBZ-bijdrage is gebaseerd op de gegevens van twee jaar geleden, zijn schenkingen die in 2013 worden verricht in beginsel pas van invloed op de hoogte van de eigen AWBZ-bijdrage van 2015. Indien echter het inkomen in het jaar dat de AWBZ-bijdrage verschuldigd is (stel 2015) veel lager is dan twee jaar geleden (stel 2013), dan kan - onder voorwaarden - bij de uitvoerende instantie (CAK) een verzoek ingediend worden om uit te gaan van de gegevens uit het jaar waarin de AWBZ-bijdrage verschuldigd is (2015). Spaargeld en testament Laat uw spaargeld bij (toekomstige) opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis niet “afpakken” en neem tijdig maatregelen! Misschien kunt u dan ook eens goed naar uw testament laten kijken (opeisbaarheidsclausule bij opname van de langstlevende partner in een AWBZ-instelling).<< Terug    Lees verder >>