Bent u DGA en is uw pensioen uit de eigen BV onbetaalbaar geworden? Eindelijk duidelijkheid over “afstempelen”!

Bent u DGA en is uw pensioen uit de eigen BV onbetaalbaar geworden? Eindelijk duidelijkheid over “afstempelen”!

4/2/2013 11:00:53 AM   Bron: esj.nl

Onlangs hebben vele pensioenfondsen, waaronder zelfs het ABP, besloten pensioenaanspraken “af te stempelen” ofwel de door werknemers opgebouwde pensioenrechten te verlagen (en dus ook niet te indexeren). Directeur/aandeelhouders hebben veelal pensioenaanspraken opgebouwd in hun eigen B.V. Vanwege ondernemings- en beleggingsverliezen kan de B.V. deze verplichtingen veelal niet meer nakomen. Dit temeer omdat de marktrente momenteel extreem laag is, waardoor de pensioenverplichting veel hoger uitvalt. De op de commerciële balans prijkende winstreserves “verdampen” hierdoor vaak als sneeuw voor de zon en voor dividenduitkering is dan sowieso geen ruimte meer. Keert u dan toch dividend uit, dan komt u dat hoogstwaarschijnlijk op een afrekening van 72% van de hoge waarde van de pensioenverplichting te staan. Verlagen van de pensioenuitkering leidt in beginsel eveneens tot een belastingheffing van 72% (!) over de gehele pensioenwaarde. De Belastingdienst stelde zich tot voor kort op het standpunt dat de pensioenpot gewoon opgegeten moest worden, ook al zou dit betekenen dat slechts een beperkt aantal jaren pensioen kan worden uitgekeerd. Dit is in strijd met het levenslange karakter van een pensioenuitkering en staat ook haaks op het beleid van pensioenfondsen. Per 1 januari 2013 is de mogelijkheid tot afstempelen van eigen beheer pensioen in de wet opgenomen en op 18 maart heeft de Staatssecretaris dit in een Besluit zeer gedetailleerd uitgewerkt. Reeds ingegane pensioenen mogen onder stringente voorwaarden worden verlaagd en ook op pensioeningangsdatum mag het pensioen soms worden verlaagd. Belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat het fiscale pensioenvermogen minder is geworden dan 75% van de waarde van de onderneming. Als de balans van uw B.V. een negatief eigen vermogen te zien geeft, verdient uw pensioenpositie in dit verband zeker aandacht. Pensioen in eigen beheer is echt een fiscaal mijnenveld geworden. Laat u zich dus door een deskundige bijstaan!<< Terug    Lees verder >>