Bespaar rente door tijdige aanpassing van uw voorlopige aanslagen

Bespaar rente door tijdige aanpassing van uw voorlopige aanslagen

4/16/2013 5:00:43 PM   Bron: esj.nl

Per 1 januari 2013 is de heffingsrenteregeling vervangen door de belastingrenteregeling. De belastingrenteregeling is vanaf het belastingjaar 2012 van toepassing. Voor de belastingjaren 2011 en eerder blijft de (oude) heffingsrenteregeling nog van toepassing. Onder de (oude) heffingsrenteregeling werd er ten aanzien van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting rente berekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2011wordt dus (heffings)rente berekend vanaf 1 januari 2012. Op basis van de nieuwe belastingrenteregeling wordt er ten aanzien van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting (belasting)rente berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Dit betekent dus dat er voor het belastingjaar 2012 rente wordt berekend vanaf 1 juli 2013. Op dit moment bedraagt deze belastingrente 3%. te lage Op basis van de nieuwe belastingrenteregeling is het aantrekkelijk de betaling van de vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting (ervan uitgaande dat bij een onderneming het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) uit te stellen tot 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Indien u uw aangifte vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over het belastingjaar 2012 nog niet heeft ingediend (omdat deze aangifte bijvoorbeeld is opgenomen in de uitstelregeling) en uw uiteindelijke aanslag over het belastingjaar 2012 naar verwachting hoger uit zal vallen dan de tot op heden betaalde voorlopige aanslag(en) over het belastingjaar 2012, dient u er voor zorg te dragen dat ervóór 1 mei aanstaande een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag wordt ingediend bij de Belastingdienst. In dat geval bent u namelijk geen belastingrente verschuldigd, indien en voorzover de uiteindelijke definitieve aanslag 2012 conform deze herziene voorlopige aanslag 2012 wordt opgelegd. Over een eventueel verschil tussen de definitieve aanslag 2012 en de voor 1 mei 2013 aangevraagde voorlopige aanslag 2012 wordt, over het dan nog te betalen bedrag, wel belastingrente berekend. Overigens kan er ook na 1 mei 2013 een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2012 aangevraagd worden. In dat geval zal er echter wel rente betaald dienen te worden over de periode van 1 juli 2013 tot aan 6 weken na dagtekening van de betreffende voorlopige aanslag (dit geldt ook als er al eerder wordt betaald). Indien de Belastingdienst de betreffende voorlopige aanslag niet binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek heeft opgelegd, geldt er overigens een rentetermijn van maximaal 14 weken. te hoge In afwijking van het bovenstaande is het natuurlijk ook mogelijk dat uw uiteindelijke aanslag over het belastingjaar 2012 naar verwachting lager uit zal vallen dan de tot op heden betaalde voorlopige aanslag over het belastingjaar 2012. In dat geval dient u met het volgende rekening te houden. Onder de nieuwe belastingrenteregeling wordt er in beginsel bij een belastingteruggaaf geen rente meer vergoed. Dit is alleen anders als de Belastingdienst te traag reageert op een herzieningsverzoek of een ingediende aangifte. Er wordt onder de nieuwe regeling namelijk alleen nog maar rente vergoed als de teruggaaf vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over het jaar 2012 na 1 juli 2013 (ervan uitgaande dat bij een onderneming het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) niet wordt vastgesteld: - binnen 8 weken na ontvangst van het herzieningsverzoek of; - binnen 13 weken na ontvangst van de ingediende aangifte. De belastingrente wordt dan vergoed over de periode gelegen tussen 8 weken na ontvangst van het herzieningsverzoek of 13 weken na ontvangst van de aangifte en zes weken na de dagtekening van de uiteindelijke aanslag. Op basis van het bovenstaande dient u uw verzoek om belastingteruggaaf over het belastingjaar 2012 dan ook zo spoedig mogelijk in te dienen. Het terug te ontvangen bedrag kunt u vervolgens op uw spaarrekening laten renderen. Dit geldt uiteraard ook voor een eventuele teruggaaf of te hoge voorlopige aanslag over het belastingjaar 2013. Over uw toekomstige teruggaaf krijgt u immers in beginsel geen belastingrente meer vergoed. Uiteraard ondersteunen wij u ondersteunen bij de beoordeling, herziening, aanvraag of teruggaaf van uw (voorlopige) aanslagen.<< Terug    Lees verder >>