Verliezen uw medewerkers op 1 juli vakantiedagen?

Verliezen uw medewerkers op 1 juli vakantiedagen?

4/16/2013 5:00:43 PM   Bron: esj.nl

Met ingang van 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving inzake de vakantiedagen van werknemers van kracht. Hierin zijn bepalingen opgenomen over het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte. Daarnaast is vastgelegd dat wettelijk opgebouwde vakantiedagen altijd dienen te worden opgenomen en nooit mogen worden uitbetaald gedurende de dienstbetrekking. Slechts aan het einde van de dienstbetrekking is uitbetaling mogelijk en verplicht. Alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan hiervan worden afgeweken Op 1 juli 2013 is de eerste periode voorbij waarin de wettelijke vakantiedagen moeten zijn opgenomen. Eventuele wettelijke vakantiedagen die op 1 juli 2013 nog niet zijn opgenomen, komen dan te vervallen.Behalve wanneer: In de CAO waaronder de werkgever valt is bepaald dat in afwijking van de wet, de verjaringstermijn langer is (veel CAO’s hebben dit bepaald);De werkgever heeft zelf via de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsvoorwaarden, een langere vervaltermijn toegestaan;De werknemer kan overtuigend aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Daarbij geldt voor de werknemer een zware bewijslast. Let u daarbij ook op het feit dat wanneer een werknemer langdurig ziek is, maar met toestemming toch met vakantie gaat, dit hem vakantiedagen kost. Als geen van deze zaken van toepassing is, vervallen de wettelijke nog niet opgenomen vakantiedagen 2012 van rechtswege op 1 juli 2013. Wilt u dit als werkgever voorkomen dan is het noodzakelijk om nog vóór 1 juli 2013 afwijkende bepalingen in te voeren. Verder is van belang dat de werkgever een nauwkeurige vakantiedagenregistratie bijhoudt, waaruit de opbouw en de opname van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen blijkt. In het kader van goed werkgeverschap, is het een goede zaak om uw medewerkers te informeren over de ophanden zijn verjaringstermijn. Zo kunt u gedurende het 2e kwartaal van 2013 aan de werknemers die op 1 april 2013 nog wettelijke vakantiedagen hebben, meedelen dat die dagen vóór 1 juli 2013 opgenomen moeten zijn, ter voorkoming van het vervallen van rechtswege. Dit uiteraard alleen als de hiervoor opgesomde afwijkende regelingen niet van toepassing zijn. Wilt u meer informatie over de huidige vakantiewetgeving download dan onze uitgebreide notitie met praktijkvoorbeelden.<< Terug    Lees verder >>