Nieuwe willekeurige afschrijvingsregeling vanaf 1 juli 2013

Nieuwe willekeurige afschrijvingsregeling vanaf 1 juli 2013

8/6/2013 5:00:44 PM   Bron: esj.nl

Na de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen gedaan in de jaren 2009 tot en met 2011 geldt er vanaf 1 juli 2013 weer een nieuwe willekeurige afschrijvingsregeling. Zowel vennootschapsbelastingplichtige lichamen als ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen onder voorwaarden van deze regeling gebruikmaken. De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving is alleen van toepassing op nieuwe (nog niet eerder in gebruik genomen) bedrijfsmiddelen waarvoor tussen 1 juli 2013 en het einde van dit jaar investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Op de volgende bedrijfsmiddelen is de willekeurige afschrijving niet van toepassing: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s (behalve zeer zuinige personenauto’s), immateriële activa, dieren, openbare wegen en paden, bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden (behalve bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders) en bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig wordt afgeschreven. Het betreffende bedrijfsmiddel moet tevens voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de ingebruikneming door bijzondere omstandigheden is vertraagd, wordt deze datum verschoven. Bij investeringen in zeeschepen geldt als aanvullende voorwaarde dat bij gebruikmaking van deze regeling ten minste tot 1 januari 2023 niet voor het tonnageregime mag worden gekozen. Op basis van de nieuwe regeling kan er in 2013 ten aanzien van de bedrijfsmiddelen (die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen) éénmalig tot maximaal 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig (= versneld) worden afgeschreven. Het afschrijvingspotentieel bestaat uit het verschil tussen het aanschaf- of voortbrengingskosten en de restwaarde. Over het restant van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten moet in de jaren daarna op de ‘reguliere’ wijze worden afgeschreven. De willekeurige (= versnelde) afschrijving is alleen mogelijk in 2013. In afwijking van de oude regeling over de jaren 2009 tot en met 2011, is er op deze in de tweede helft van 2013 geïnvesteerde bedrijfsmiddelen dus geen willekeurige (= versnelde) afschrijving mogelijk in de jaren 2014 en volgende jaren. Indien het betreffende bedrijfsmiddel na 31 december 2013 in gebruik wordt genomen, kan het bedrag van de willekeurige (= versnelde) afschrijving in 2013 niet groter zijn dan het bedrag dat in 2013 feitelijk is betaald. Stel uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U heeft op 1 juli 2013 geïnvesteerd in een nieuw binnenvaartschip van € 4.000.000. De restwaarde is € 100.000. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 20 jaar. Het binnenvaartschip neemt u pas op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 1.000.000 en in 2014 het restant van € 3.000.000. Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1.000.000 (betaling). Gewone afschrijving € 2.900.000 : 20 jaar is € 145.000. Willekeurige afschrijving: maximaal € 1.000.000. Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen. Totale maximale afschrijving in 2013: € 1.000.000. Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is. Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen. Totale maximale afschrijving in 2014: € 0 Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is. Normale afschrijving: € 2.900.000 : 20 jaar is € 145.000 Totale maximale afschrijving in 2015: € 145.000. In 2016 tot en met 2034 is het afschrijvingsbedrag € 145.000 per jaar. Door deze nieuwe willekeurige afschrijvingsregeling is het mogelijk om voor 2013 te betalen vennootschaps- c.q. inkomstenbelasting te verlagen en/of een teruggave (over een eerder jaar c.q. eerdere jaren) te realiseren. Samen met uw belastingadviseur kunt u hierbij de voor u meest optimale fiscale positie bepalen. Uiteraard zijn wij u daar ook graag bij van dienst. Ons binnenvaart team staat voor u klaar. Neem voor meer informatie http://www.binnenvaartadvies.nl/4/contact.html met ons op.<< Terug    Lees verder >>