Werkkostenregeling gaat vrijwel zeker in op 1-1-2015

Werkkostenregeling gaat vrijwel zeker in op 1-1-2015

7/15/2014 1:01:22 PM   Bron: esj.nl

De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangegeven dat het zijn bedoeling is dat de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief verplicht toegepast zal moeten gaan worden door alle inhoudingsplichtigen. In zijn brief geeft hij voorstellen voor een aantal verbeterpunten van de huidige werkkostenregeling (hierna WKR), die in het Belastingplan 2015 zullen worden opgenomen en dan op 1-1-2015 zullen ingaan. De verbeterpunten, waarop wij hierna ingaan, hebben wel tot gevolg dat het percentage voor de vrije ruimte binnen de WKR ingaande 1-1-2015 zal dalen van 1,5% naar 1,2%. De staatssecretaris stelt voor de navolgende wijzigingen in de WKR aan te brengen: Voor gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen (mobiele telefoons, i-pads) en computers wordt een noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Dit houdt in dat indien het gereedschap, communicatiemiddel of computer (de 'tool') noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer, een en ander onbelast kan worden vergoed, verstrekt of ter beschikking kan worden gesteld. De noodzaak dient door de werkgever te worden aangetoond en de 'tool' dient feitelijk door de werknemer bij zijn werkzaamheden te worden gebruikt. De werkgever dient de toekenning niet licht te beoordelen. De belastingdienst heeft achteraf uiteraard de toetsing. De werkgever behoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting is in het kader van de WKR. Dit moment is na afloop van het betreffende kalenderjaar en de eventueel af te dragen eindheffing WKR geschiedt in de aangifte loonheffingen van het eerste loontijdvak in het nieuwe jaar (aangifte januari). Er behoeft derhalve (ofschoon dit wellicht wel verstandig is om andere redenen) gedurende de loop van het kalenderjaar niet gecontroleerd te worden of de vrije ruimte wordt overschreden en ook behoeft (nog) niet te worden afgedragen. Binnen concernverhoudingen kunnen alle kosten van de diverse concernonderdelen die aangewezen worden voor de vrije ruimte tezamen worden genomen en worden aangewezen voor de vrije ruimte van die concernonderdelen tezamen. Aan de concerntoepassing wordt de voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en). Een holding die minder dan 95% van de aandelen in de werkmaatschappij bezit, kan derhalve van deze concernregeling geen gebruik maken. Er zal een gerichte vrijstelling worden opgenomen in de WKR voor de huidige kortingsregeling voor producten uit het eigen bedrijf (20% korting per aankoop en niet meer dan € 500,- korting per werknemer per kalenderjaar). Het onderscheid dat in de huidige WKR wordt gemaakt tussen ter beschikkingstelling van voorzieningen die mede op de werkplek worden gebruikt of verbruikt en het vergoeden of verstrekken daarvan, komt te vervallen voor bepaalde werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil-waardering geldt. Bedoelde voorzieningen (die nog niet met name zijn genoemd) zullen dan ook onbelast kunnen worden vergoed of verstrekt op werknemersniveau (administreren). Een en ander zou onder andere betrekking kunnen hebben op Arbo-voorzieningen en werkkleding e.d. Helaas zal de precieze invulling van een en ander eerst duidelijk kunnen worden bij het indienen van het Belastingplan 2015 en dan zal ook het Parlement niet eindeloos op de voorstellen moeten blijven schieten. Het is echter geenszins de bedoeling dat u als werkgever nu blijft stilzitten en afwachten wat Prinsjesdag zal brengen. Het is van het uiterste belang een tweetal zaken nu snel op te pakken voor zover dat nog niet is door u is gedaan: Inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden en regelingen binnen het bedrijf. Als u dit hebt, kan er snel geschakeld worden zodra de maatregelen in het Belastingplan 2015 vorm hebben gekregen.Het houden van een kostenonderzoek gedurende minimaal drie maanden, indien er vaste kostenvergoedingen worden betaald (per dag, week of maand). Vaste kostenvergoedingen die niet met een kostenonderzoek zijn onderbouwd worden zondermeer vanaf 1 januari 2015 in de vrije ruimte van het werkkostenforfait geparkeerd.Als de vaste kostenvergoeding reeds op een kostenonderzoek van ten minste drie maanden is gebaseerd, dan dient straks nog wel bezien te worden of er elementen in de vaste vergoeding zitten die onder de werkkostenregeling mogelijk niet onbelast vergoed kunnen worden en derhalve wellicht in de vrije ruimte moeten worden geboekt, dan wel een aanpassing van de vergoeding vergen.Het voorbereiden van de boekhouding ten aanzien van het boeken van de kosten en waarderingen die worden aangewezen in de vrije ruimte, alsmede het instrueren van degenen die met het boeken zijn belast. ESJ zal begin oktober 2014 een aantal bijeenkomsten voor klanten en relaties organiseren waarin nader zal worden ingegaan op de WKR (en op de wijzigingen arbeidsrecht 2015). Er zullen uitnodigingen worden verzonden, maar houdt u ook onze website in het oog en meldt u aan voor deze gratis bijeenkomsten. Hebt u vragen? Neem contact op met René de Groot, Senior adviseur Loonheffing en arbeidszaken Tel: 0880 320 600 E-mail:<< Terug    Lees verder >>