Belastingplan 2015

Belastingplan 2015

10/21/2014 1:01:46 PM   Bron: esj.nl

Het is weer zover. Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan bevat maatregelen waarmee een aantal eerdere ingevoerde lastenverzwaringen zullen worden teruggedraaid. Het plan bestaat uit fiscale maatregelen voor het inkomensbeleid en de fiscale uitwerking van al eerder aangekondigde maatregelen. De werkkostenregeling is eenvoudiger geworden en gaat definitief door. Ook bevordert het kabinet de doorstroming op de woningmarkt. In dit artikel volgen we de 4 grote pijlpunten die in het belastingplan worden genoemd. Dit zijn: het inkomensbeleid, de woningmarkt, de werkkostenregeling en het milieu. Alle wijzigingen, waarvan de bedoeling is dat zij per 1 januari 2016 in gaan, blijven in dit artikel buiten beschouwing. Het Belastingplan is op dit moment nog in behandeling en moet nog definitief worden gemaakt. De arbeidskorting wordt in 2015 verhoogd voor inkomens tussen circa €40.000,- en €110.000,-. Het voordeel bedraagt maximaal €344,-. Deze verhoging komt bovenop de verhoging die voor 1 januari 2015 al gepland was. In 2015 zal de arbeidskorting voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000,- en de €80.000,- in totaal al met bijna €500,- zijn verhoogd. In 2016 en 2017 zullen nog verdere verhogingen volgen. Per 1 januari 2015 vervalt de werkbonus. Het kabinet vindt het niet langer nodig om doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd via een werkbonus, die geldt voor mensen van 61 tot 64 jaar, fiscaal te stimuleren. Deze maatregel geldt alleen voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moeten worden. Mensen die voor 1 januari 2015 al een werkbonus ontvingen, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2015 36,5%. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was bepaald voor 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd. Het tarief in box 2 is in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. Directeuren-grootaandeelhouders betalen in 2014 dus minder belasting over dividenduitkeringen. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor het tarief van box 2 weer het normale tarief van 25%. Belastingplichtigen die per 1 januari 2015 vermogen uit een stamrecht BV ineens laten uitkeren, kunnen geen gebruik meer maken van de belastingvrijstelling van 20%. Stamrechten ontstaan wanneer iemand een ontslagvergoeding in bijvoorbeeld een zogenoemde stamrecht BV heeft ondergebracht. Op het moment dat de BV de ontslagvergoeding uitkeert aan de belastingplichtige moet deze hierover belasting betalen. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de doelmatigheidsmarge van 30% verlaagd naar 25%. Voor werknemers die werken voor een BV of NV waarin zij of hun partner directeur-grootaandeelhouer zijn, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de DGA minimaal gesteld moet worden. Dit bedrag is gebaseerd op wat in het economische verkeer gebruikelijk is bij vergelijkbare dienstbetrekkingen van gewone werknemers. Als dit bedrag hoger is dan € 44.000,- (bedrag 2014) mag de DGA de doelmatigheidsmarge toepassen. Dit betekent dat de DGA het loon 30% lager mag stellen, maar niet lager dan € 44.000,-. Vanaf 1 januari 2015 mogen belastingplichtigen wederom de 80%-regeling toepassen bij opname van hun gehele resterende levenslooptegoed. Voorwaarde is dat het gehele resterende tegoed ineens wordt opgenomen. Van dat tegoed wordt dan slechts 80% in de belastingheffing betrokken. Op 1 januari 2015 eindigt de tijdelijke verruimde vrijstelling van de schenkbelasting. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mochten mensen maximaal € 100.000,- belastingvrij aan iemand schenken. Met het eindigen van de tijdelijke regeling bedraagt de maximale vrijstelling van schenkbelasting in 2015 € 52.752,- en wordt deze weer beperkt tot ouders en kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015. De termijn van de verhuisregeling die ziet op de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning gaat permanent van twee jaar naar drie jaar. Door de prijsdalingen van huizen in de afgelopen jaren hebben ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis dat “onder water” staat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Om de financierbaarheid van restschulden te verbeteren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar. Vanaf 1 januari is de werkgever verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de volgende 6 punten: Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Als een werknemer deze zaken zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, hoeft de werkgever bij deze verstrekkingen geen rekening te houden meteen privé voordeel. De korting voor werknemers op producten uit uw eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld. Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld: ?De producten zijn niet branchevreemd. ?De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer. ?De kortingen of vergoedingen bedragen in 2015 samen niet meer dan € 500. Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek waardoor deze niet ten koste gaan van uw vrije ruimte. U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen. U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak. Voor meer informatie en tips over de WKR, . Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de belasting op afvalstoffen €13 per ton. Dit tarief geldt voor afval dat wordt gestort en voor afval dat wordt verbrand. Afval dat wordt gerecycled, wordt niet belast. Tot 1 januari 2015 werd alleen stortafval belast tegen een tarief van €17 per ton. Het verbranden van afval werd voor 2015 nog niet belast.<< Terug    Lees verder >>